«Η ηγεμονία των Μακεδόνων», «Ο ελληνιστικός κόσμος»

Zimi, Ε.

«Η ηγεμονία των Μακεδόνων»
«Ο ελληνιστικός κόσμος»

in: Γιαννόπουλος, Ι. Ζουμπάκη, Σ., Zimi Ελ., Ιωάννου Θ., Μαστραπάς, Α.
Ελληνική Ιστορία. Τόμος Α΄
Ο Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάτρα 1999, σσ. 115-197

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.