«Η Καθημερινή Ζωή το Έτος Ένα στη Ρώμη και στον Κόσμο», «Η Ζωή των Δούλων στα Λατιφούντια»

Zimi, Ε.

«Η Καθημερινή Ζωή το Έτος Ένα στη Ρώμη και στον Κόσμο»,
«Η Ζωή των Δούλων στα Λατιφούντια»

Ιστορικά. Έτος 1 μ.Χ., τεύχος 11,
Ελευθεροτυπία 30/12/1999, σσ. 30-41

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.